Programet mësimore në Fakultetin e Edukimit

Fakulteti i Edukimit ka këto programe mësimore:

  1. Programi Parashkollor
  2. Programi Fillor
  3. Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
  4. Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze
  5. Programi Biologji-Kimi
  6. Programi Fizikë-Kimi
  7. Programi Matematikë-Informatikë
  8. Programi Teknologji-Informatikë
  9. Programi Histori-Edukatë Qytetare
  10. Programi Gjeografi-Edukatë Qytetare