Kastriot Buza

kastriot.buza@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Vizatim teknik,Algoritmet dhe programimi,Makinat hidraulike dhe termike dhe Bazat e punës ne kompj.
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:
- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:

MI- Algoritmet dhe Programimi
TIK- Algoritmet dhe Programimi
TIK në edukimin Fillor
Master - Mësimdhenia dhe Korrikula
Master - Udheheqja në Arsim