Kastriot Buza

kastriot.buza@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Makinat hidraulike dhe termike, Vizatim teknik-Fakulteti i Edukimit
038 229 201
Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:
- Gjuhë Shqipe
- Gjuhë Angleze

Syllabuset e lëndëve:

MI- Algoritmet dhe Programimi
TIK- Algoritmet dhe Programimi
TIK në edukimin Fillor
Master - Mësimdhenia dhe Korrikula
Master - Udheheqja në Arsim