Standardet e caktimit të mentoreve dhe komisioneve të tezave master

Këshilli i Fakultetit të Edukimit ka miratuar dokumentin: Standardet e caktimit të mentoreve dhe komisioneve të tezave master, me të cilin synohet të ngritet cilësia e mentorimit dhe punës së komisioneve të tezave master. Dokumentin e plotë mund ta gjeni në këtë link.  

 

Doracaku i Studimeve Master

Doracakun e Studimeve Master mund ta gjeni në këtë link. Për doracakun në  gjuhën angleze klikoni këtu.
 

Doracaku për Mësimin Praktik

Doracakun për Mësimin Praktik për Studimet Master mund ta gjeni në këtë link.
 

Doracaku i Studimeve të Doktoratës 

Doracakun e Studimeve të Doktoratës mund ta gjeni në këtë link. Për doracakun në  gjuhën angleze klikoni këtu.