Fakulteti i Edukimit ka këto programe mësimore:

- Programi parashkollor
- Program Fillor
- Pedagogji e Përgjithshme
- Edukim Inkluziv
- Mësimdhënie në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
- Udhëheqja në Arsim
- Mësimdhënia dhe kurrikulat
- Master i Mësimdhënies lëndore (me specializimet: Matematikë;
  Fizikë; Biologji; Kimi; Histori; Gjeografi; Teknologji dhe TIK)

- Master i Pedagogjisë për Shkollat Profesionale
- Pedagogji –Drejtimi: Teorik-Shkencor
- PhD në Shkencat e Edukimit