Afati i Shtatorit - Orari i provimeve 2019

Programet Bachelor:

- Edukimi në fëmijërinë e hershme (mosha 0-3 vjeç)

- Programi parashkollor

- Programi fillor


- GJLSH

- GJLA

- MI

- TIK

- FK

- BK

- HEQ

- GJEQ

- Pedagogji e përgjithshmeProgramet Master:

- Mësimdhënie në gjuhë dhe letërsi shqipe

Mësimdhënie lëndore (me specializimet): Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, Histori, Gjeografi, Teknologji dhe TIK

- Pedagogji,

-Pedagogji-Plani aktual


- Mësimdhënia dhe Kurrikula

- Udhëheqja në Arsim

- Pedagogji për shkollat profesionale

- Edukim inkluziv