Njoftim për mbrojtjen të temës Master, kandidatja, Mirjeta Rexha

Me datë 3.7.2020 prej ores 12:00, ne objektin e fakultetit mbron punimin e temës së masterit me titull: “Teknikat e mësimdhënies së fjalëformimit në librat e gramatikës nga kl. VI-IX"Komisioni në përbërjen :


1. Dr.sc.Begzad Baliu, prof.rreg. - mentor

2. Dr.sc. Naser Pajaziti, prof .rreg- kryetar

3. Dr.sc. Xhavit Beqiri, prof..ass. - anëtar