Photo

Prof. Ass. Dr. Kyvete Shatri

Profesor Asistent

038 229 201 [email protected]

Për të parë CV-në e plotë klikoni këtu:

- Gjuhë Shqipe

- Gjuhë Angleze


Syllabuset e lëndëve:

- Cloud Computing në Edukim

- Praktika Pedagogjike II

- Bazat Teknologjike të punës mësimore

- Teknologjitë e reja në arsim dhe mësimi në distancë


- TIK në Edukimin Parashkollor

- Mësimdhënia dhe të nxënit Elektonik

- Shfrytëzimi i softuerve dhe teknologjive moderne   për mësimdhënie intereaktive