Mejreme Demaj

Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve - Bachelor
Teknologji-Informatikë, Matematikë-Informatikë-Fakulteti i Edukimit
[email protected]
038 229 201
 Zyrtarë i sherbimeve të studenteve -Fakulteti i Edukimit në drejtimet: Teknologji-Informatikë, Matematikë-Informatikë