Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Dafina Hajdini, Afërdita Korça, Lindita Huruglica Salihu, Xhezide Berisha Bogaj, Mirjetë Zuka-Tifeku.

16 Nëntor 2023
SHARE

Kandidatja Dafina Hajdini me datën 21/11/2023, duke filluar nga ora 12:00, do të mbrojë
punimin e temës së masterit me titull: Rëndësia e aplikimit të teknikës loja me role në lëndën
e historisë.
Komisioni:
1. Prof. Ass. Dr. Sedat Baraliu - mentor
2. Prof. Asoc. Ilir Muharremi - kryetar
3. Prof. Ass. Albulena Metaj - anëtare

Kandidatja Afërdita Korça me datën 21/11/2023, duke filluar nga ora 12:45, do të mbrojë
punimin e temës së masterit me titull: Roli i teksteve të historisë në funksion të zhvillimit të
njohurive të nxënësve për trashëgimin kulturore në klasat e VI-IX
Komisioni:
1. Prof. Ass. Sedat Baraliu - mentor
2. Prof. Asoc. Ethem Çeku – kryetar
3. Prof.Asoc. Bahtije Gërbeshi – anëtare

Kandidatja  Lindita Huruglica Salihu me datën 21/11/2023, duke filluar nga ora 11:15, do të
mbrojë punimin e temës së masterit me titull: Rëndësia e enciklopedive për të nxënit të
Historisë te klasët e VI.
Komisioni:
1. Prof. Ass. Sedat Baraliu - mentor
2. Prof. Asoc. Ethem Çeku – kryetar
3. Prof.Ass Veli Kryeziu – anëtar

Kandidatja  Xhezide Berisha Bogaj me datën 21/11/2023, duke filluar nga ora 13:45, do të
mbrojë punimin e temës së masterit me titull: Përfaqësimi i ushqimeve tradicionale në tekstet
e historisë dhe njohuritë e nxënësve për to
Komisioni:
1. Prof. Ass. Sedat Baraliu - mentor
2. Prof. Asoc. Bahtije Gërbeshi – kryetare
3. Prof. Dr. Atdhe Hykolli – anëtar

Kandidatja  Mirjetë Zuka-Tifeku me datën 21/11/2023, duke filluar nga ora 14:30, do të mbrojë
punimin e temës së masterit me titull: Rëndësia e përdorimit të teknikës DRTA në të nxënit e lëndës
së Historisë
Komisioni:
1. Prof. Asoc. Ethem Çeku - mentor
2. Prof. Ass. Sedat Baraliu – kryetar
3. Prof. Ass. Veli Kryeziu – anëtar