Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Vlerson Mazreku.

08 Korrik 2024
SHARE

Kandidati Vlerson Mazreku, me datë 15/07/2024 duke filluar nga ora 10:00, do të mbrojë
punimin e temës së masterit me titull: Roli i mjeteve mesimore në të nxënit e lëndës së
gjeografisë në shkollat e mesme të ulëta
Komisioni:
1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore
2. Dr.sc. Tomor Çela, Prof. Ass. – kryetar
3. Dr.sc. Veli Kryeziu, Prof. Ass. – anëtar