Njoftim për mbrojtjen e punimit të temës së masterit të kandidates: Velime Kastrati-Fazliu.

15 Shtator 2023
SHARE

Kandidatja Velime Kastrati-Fazliu, me datën 19/09/2023, duke filluar nga ora 10:00, mbron
punimin e temës së masterit me titull: Reflektimi i arritjeve të nxënësve në mësimnxënie nga
puna në grupe në lëndën e Gjeografisë
Salla e doktoratës.
Komisioni:
1. Dr.sc. Veli Kryeziu, Prof. Ass.- mentorë
2. Dr. Sc. Bahtije Gerbeshi, Prof. Asoc. - kryetare
3. Dr.sc. Arsim Ejupi, Prof. Dr. – anëtar