Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Avdullah Dautaj, Alban Murati.

20 Shtator 2022
SHARE

Kandidati Avdullah Dautaj me datën 23/09/2022, duke filluar nga ora 12:00, mbron punimin e temës së masterit me titull: Pikëpamjet e mësimdhënësve dhe të nxënësve lidhur me rolin e burimeve historike në zhvillimin e të menduarit historik të nxënësve në shkolla të mesme të larta.

Komisioni:

1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore

2. Dr.sc. Ethem Çeku, Prof. Asoc. – kryetar

3. Dr.sc. Minevere Rashiti, Prof. Ass. – anëtar

Kandidati Alban Murati me datën 23/09/2022, duke filluar nga ora 11:00, mbron punimin e temës së masterit me titull: Ndikimi i portfolios si instrument vlerësimi në të nxënit e lëndës së historisë.

Komisioni:

1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore

2. Dr.sc. Veli Kryeziu. Ass. – kryetar

3. Dr.sc. Vlora Sylaj, Prof. Asoc. – anëtar