Master

Në Fakultetin e Edukimit ofrohen këto programe Master: 

1. Master në Shkencat e Edukimit (1 Tetor 2021 - 30 Shtator 2024)

Për programet e vjetra, klikoni vegëzat më poshtë:

Pedagogji (1 Tetor 2014- 30 Shtator 2017)

Udhëheqja në Arsim (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

Mësimdhënia dhe Kurrikulat (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

Edukimi Inkluziv (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

2. Master në Mësimdhënie Lëndore (1 Tetor 2021 - 30 Shtator 2024)

Për programet e vjetra, klikoni vegëzat më poshtë:

Mësimdhënia Lëndore me specializime (Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, Histori, Gjeografi, Teknologji dhe TIK) (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

Mësimdhënia në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

Pedagogji për Shkolla Profesionale (1 Tetor 2016- 30 Shtator 2019)

Master i Edukimit për STEAM (1 Tetor 2023 - 30 Shtator 2026)