Konferenca dhe seminare

Konferenca Ndërkombëtare e Hulumtimeve në Arsim (KICER)

Konferenca Ndërkombëtare e Hulumtimeve në Arsim (KICER) është një eveniment vjetor i organizuar nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Qëllimi kryesor i konferencës është të sjellë studiues nga vendet e ndryshme për të ndarë përvojat dhe hulumtimet e tyre shkencore në fushën e arsimit dhe edukimit. Konferenca synon të zhvillojë njohuritë shkencore dhe praktikat e reja për të përmirësuar cilësinë e arsimit në Kosovë, si dhe të krijojë kontakte profesionale për bashkëpunim në hulumtimet shkencore në arsim.

Çdo vit, konferenca mbledh studiues, mësimdhënës, studentë, hulumtues, prindër dhe anëtarë të komunitetit arsimor për të ndarë idetë dhe gjetjet e tyre nëpërmjet prezantimevedhe diskutimeve.

Në vitin 2023, konferenca KICER ka trajtuar temën "Zhvillimi i hulumtimit dhe praktikave arsimore në sistemet arsimore të orientuara në kompetenca". Kjo konferencë synoi të adresojë sfidat dhe të sjellë ndryshime në mënyrën e trajtimit të problemeve arsimore duke u bazuar në dëshmi dhe në një kontekst që ndryshon vazhdimisht.

Në vitin 2022, temë kryesore ishte: "Nxitja e një qasjeje të bazuar në dëshmi ndaj arsimit në një kontekst në ndryshim". Konferenca u përqendrua në pesë nën-tema të caktuara, duke diskutuar për politikat dhe reformat arsimore, autonomia dhe zhvillimi i shkollës, identiteti dhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve, motivimi, kompetencat dhe performanca e nxënësve, si dhe edukimi dhe intervenimi në fëmijërinë e hershme.

Në vitin 2021, KICER trajtoi katër fusha tematike të problemeve aktuale në arsim, duke përfshirë zhvillimin e politikave arsimore drejt cilësisë në arsim, mësimdhënie dhe të nxënit në distancë në arsimin parauniversitar, edukimin për qytetari demokratike, si dhe gjithëpërfshirjen dhe diversitetin në arsim.

Përveç konferencës KICER, Fakulteti i Edukimit organizon edhe seminare, simpoziume dhe webinare të tjera në fusha të ndryshme të arsimit. Këto evenimente kanë për qëllim të ndërveprojnë me mësimdhënësit, studentët, hulumtuesit, prindërit dhe komunitetin e gjerë për të diskutuar çështje aktuale dhe për të promovuar zhvillimin e arsimit në Kosovë.

Për detaje më të hollësishme klikoni tek titujt përkatës në të majtë.