Konferenca dhe seminare

Fakulteti i Edukimit, çdo vit në muajin qershor, organizon Konferencën Ndërkombëtare të Hulumtimeve në Arsim KICER. Konferenca ka për qëllim takimin e studiuesve nga vendet e ndryshme për të ndarë përvojat dhe hulumtimet e tyre shkencore, zhvillimin profesional të mësimdhësve para dhe në shërbim si dhe krijimin e kontakteve profesionale për bashkëpunim në fushën e hulumtimeve shkencore në arsim dhe ngritjen e cilësisë në këtë sektor. 

Përveq kësaj, Fakulteti i Edukimit organizon seminare, simpoziume dhe webinare që prekin tema të ndryshme në fushë e edukimit me interes për mësimdhënës, studentë, hulumtues, prindër dhe mbarë komunitetin.

Për detaje më të hollësishme klikoni tek titujt përkatës në të majtë.