Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim të Arsimit

VIZIONI, MISIONI DHE VLERAT

Vizioni: IHZHA është një urë në mes të Fakultetit të Edukimit dhe shoqërisë duke nxitur profesionalizëm përmes zhvillimit profesional të mësimdhënësve, përsosmëri në punë kërkimore në fushën e edukimit, bashkëpunim dhe partneritet për reforma të qëndrueshme në arsim, dhe përgjegjësi shoqërore.

Misioni: IHZHA është e përkushtuar në:

  • Përmirësimin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve;
  • Zhvillimin e kapaciteteve hulumtuese, avancimin e bashkёpunimeve në hulumtim, dhe rritjen e hulumtimeve në fushёn e edukimit;
  • Sigurimin e qëndrueshmërisë të reformës arsimore, dhe;
  • Promovimin e angazhimit qytetar dhe përgjegjësisë sociale.

Vlerat:

 

                           Vlerat e institutit për hulumtime dhe zhvillim në arsim (IHZHA)