Studimet Master

Në nivelin Master janë të akredituara, programet:

  • Master në Shkenca të Edukimit (me specializim në: Këshillim pedagogjik, Mësimdhënie dhe Kurrikulë, Udhëheqje në arsim dhe Edukim inkluziv) 120 ECTS
  • Master i Mësimdhënies lëndore (me specializim në: Mësimdhënia e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, Mësimdhënia e matematikës, Mësimdhënia e Fizikës, Mësimdhënia e Kimisë, Mësimdhënia e Biologjisë, Mësimdhënia e Historisë, Mësimdhënia e Gjeografisë, Mësimdhënia e Teknologjisë dhe TIKU-t) 120 ECTS.