Aktiviteti hulumtues

Nё nivelin profesional, Fakulteti ka themeluar Ekipet e Hulumtimit qё bashkojnё profesorёt dhe asistentёt rreth koncepteve tё rёndёsishme tё studimit tё edukimit. Ideja ёshtё qё mёsimdhёnёs dhe asistentё tё fushave tё ndryshme tё bashkёpunojnё rreth koncepteve tё ndryshme tё studimit tё arsimit. Fillimisht kёto ekipe tё hulumtimit janё grupe profesionale qё organizojnё takime pune pёr shqyrtim tё sillabuseve, ndarje tё pёrvojave nё hulumtim, bashkёpunim nё projekte tё ndryshme shkencore dhe zhvillimore. Ndёrsa nё fazёn e mёvonshme tё zhvillimit, kёto ekipe do tё shqyrtojnё projektet e temave bachelor, master dhe doktoratёs si filtёr dhe resurs qё i shёrben departamenteve. 

Për të parë tematikat rreth të cilave stafi akademik është bashkuar për të zhvilluar hulumtime shkencore klikoni këtu.

Ndërsa, për informata rreth projekteve hulumtuese të cilat janë në implementim e sipër, klikoni majtas te projektet hulumtuese.