Pyetje të shpeshta

Me qëllim të lehtësimit të komunikimit me studentët dhe rritjes së efikasitetit të kryerjes së shërbimeve për studentët, bazuar në një analizë paraprake të pyetjeve më të shpeshta nga studentët, në rubrikat më poshtë janë dhënë përgjigjet që janë nxjerrë nga rregulloret, udhëzuesit dhe praktikat aktuale në FEdu dhe UP. 

Për t'iu qasur përgjigjeve në pyetjet më të shpeshta, klikoni në vegëzat më poshtë: 

Informata të përgjithshme

Informata rreth aplikimin dhe regjistrimit në FEdu

Informata rreth programeve të studimit

Informata rreth çështjeve administrative dhe financiare 

Informata rreth praktikës pedagogjike 

Informata rreth qasjes në SEMS

Informata rreth diplomimit