Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Qemal Maliqi, Luljeta Boletin.

25 Prill 2024
SHARE

Kandidati Qemal Maliqi, mbron punimin e temës së masterit me titull: Vizualizimi në
mësimdhënien dhe të nxënit e lëndës së historisë
me 30.4.2024 ora 13:30, Salla e doktoratës

Komisioni:
1. Prof. Asoc. Dr. Bahtije Gërbeshi, - Kryetare
2. Prof. Ass. Dr. Veli Kryeziu - Mentor
3. Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri- Anëtare

Kandidatja Luljeta Boletin, mbron punimin e temës së masterit me titull: Roli i
mësimdhënësit të historisë në ruajtjen dhe sensibilizimin e identitetit kombëtar gjatë
zhvillimit të lëndës së historisë
me 30.4.2024 ora 14:15, Salla e doktoratës
Komisioni:
1. Prof. Asoc. Dr. Bahtije Gërbeshi, - Kryetare
2. Prof. Ass. Dr. Veli Kryeziu - Mentor
3. Prof. Asoc. Dr. Ethem Çeku- Anëtar