Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Agnesa Tashevci

30 Prill 2024
SHARE

Kandidatja Agnesa Tashevci me datën 7/05/2024, duke filluar nga ora 14:00, do të mbrojë
punimin e temës së masterit me titull: Përfaqësimi i përmbajtjeve të multikulturalizmit në tekstet
e edukatës qytetare të shkollës së mesme të ulët dhe të lartë.

Komisioni:
1. Dr.sc. Bahtije Gërbeshi Zylfiu, Prof. Asoc.- mentore
2. Dr.sc. Naser Zabeli, Prof. Dr. – kryetar
3. Dr.sc. Sedat Baraliu, Prof. Ass. – anëtar