Instrumentet

Këshilli i Fakultetit të Edukimit me datë: 30.09.2021, ka miratuar pakon e instrumenteve për sigurimin e cilësisë sipas politikës për sigurimin e cilësisë të miratuar më datë 24.01.2021.

Instrumentet për sigurimin e cilësisë do të fillojnë të implemetohen në faza të caktuara pas pilotimit të pjesshëm që është bërë në vitin 2020/21.

Pakon e instrumenteve mund ta shkarkoni këtu

Instrumentet e miratuara:

• Pyetësori për të diplomuarit (Alumni) e Fakultetit të Edukimit

• Pyetësori për vlerësimin e kurseve/ lëndëve

• Pyetësori për vlerësimin e praktikës pedagogjike në Institucione edukative- arsimore

• Pyetesori për vlerësimin e shërbimeve administrative

• Protokoli i intervistës/bisedës për zhvillimin dhe performancën e stafit akademik

• Protokoli i vlerësimit të cilësisë së implementimit të programit të studimit

• Protokoli i vëzhgimit midis kolegëve

• Pyetësori për punëdhënës

• Databaza për monitorimin e hulumtimeve/publikimeve shkencore të stafit akademik

• Databaza për monitorimin e bashëpunimit ndërkombëtar.