KICER 2021

KONFERENCA KICER 2021

KICER 2021 u organizua nga Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim në Arsim në kuadër të Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Konferenca u zhvillua më datat 10 dhe 11 qershor 2021. Tematikat kryesore të konferencës përfshinin katër fusha tematike të problemeve aktuale në fushën e edukimit dhe arsimit.

Zhvillimi i politikave arsimore drejt cilësisë në arsim: Kjo temë u përqendrua në analizën e politikave arsimore dhe hapat e nevojshëm për të përmirësuar cilësinë e arsimit. Diskutimet u fokusuan në strategjitë dhe inovacionet në politikat arsimore që promovojnë një sistem arsimor më të mirë.

Mësimdhënia dhe të nxënit në distancë në arsimin parauniversitar: Sfidat dhe përparësitë: Në këtë temë u trajtuan çështjet e lidhura me mësimdhënien dhe të nxënit në distancë në arsimin parauniversitar. U diskutua rreth sfidave dhe përparësive të kësaj mënyre të mësimdhënies dhe u analizua roli i teknologjisë në përmirësimin e mësimdhënies në distancë.

Edukimi për qytetari demokratike: Tematika këtu u përqendrua në edukimin për qytetari demokratike dhe rëndësinë e saj në zhvillimin e shoqërive demokratike. Diskutimet u fokusuan në metodat dhe praktikat e mira për të promovuar vlerat demokratike, pjesëmarrjen qytetare dhe ndërgjegjësimin politik në arsim.

Gjithëpërfshirja dhe diversiteti: Në këtë temë u trajtuan çështjet e gjithëpërfshirjes dhe diversitetit në arsim. U shqyrtuan strategjitë dhe politikat për të siguruar një mjedis arsimor të drejtë dhe të barabartë për të gjithë nxënësit, duke iu adresuar nevojave të ndryshme të studentëve me origjinë sociale, kulturore dhe gjuhësore të ndryshme.

Në Konferencë, prezantuan studiues nga vendi, rajoni, Evropa dhe SHBA. Klikoni këtu për të shkarkuar agjendën.

Pas përfundimit të Konferencës, të gjitha abstraktet e punimeve të cilat janë prezantuar, u publikuan në Librin e Abstrakteve të cilin mund ta shkarkoni këtu.