KICER 2022

KONFERENCA KICER 2022

Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim në Arsim në kuadër të Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës më datë: 10 dhe 11 Qershor 2022, ka organizuar Konferencën Ndërkombëtare të Hulumtimeve në Arsim- KICER 2022.

Konferenca ka mbuluar një temë të përgjithshme “Nxitja e një qasjeje të bazuar në dëshmi ndaj arsimit në një kontekst në ndryshim” në kuadër të cilës janë përcaktuar pesë nën-tema.

  1. Politika dhe reforma arsimore
  2. Autonomia, kultura dhe zhvillimi i shkollës
  3. Praktika e mësimdhënësve, identiteti dhe zhvillimi profesional
  4. Motivimi, kompetencat dhe performanca e nxënësve
  5. Edukimi dhe intervenimi në fëmijërinë e hershme dhe parashkollore

Në Konferencë, prezantuan studiues nga vendi, rajoni, Evropa dhe SHBA. Klikoni këtu për të shkarkuar agjendën.

Pas përfundimit të Konferencës, të gjitha abstraktet e punimeve të cilat janë prezantuar, u publikuan në Librin e Abstrakteve të cilin mund ta shkarkoni këtu.