TKaAEDiTE- Programi ERASMUS +

Titulli i projektit: "Transformimi i Sistemit Arsimor të Kosovës dhe Shqipërisë duke futur teknologjinë dixhitale në edukimin e mësuesve” - TKaAEDiTE

Përshkrimi i shkurtër dhe objektivat e projektit:

Projekti financohet nga BE dhe implementohet nga Fakulteti i Edukimit UP, në bashkëpunim me UniversitetinOulu (Finland), Universitetin Linnaeus (Suedi), Universitetin NTNU (Norvegji),Ministrine e Arsimit, Shkences, Teknologjise dhe Inovacionit (Kosovë), Agjencine e Kosovesper Akreditim (Kosovë), Universitetin Politeknike te Tiranes (Shqipëri), Universitetin e Tiranes (Shqipëri),Universitetin Ukshin Hoti (Kosovë), Kolegjin UBT (Kosovë) dhe organizatën “Mesoonline” (Kosovë).

Objektivi i përgjithshëm i projektit është transformimi igjithë Sistemit arsimor në Kosovë dhe Shqipëripërmes integrimit të kompetencave tëTIK-ut

Gjatë projektit synohet:

  • Ridizajnimii gjithë rrugës mësimore të lëndëve të Teknologjisë nëarsimin para universitar.
  • Te mësuarit e TIK-ut nga klasa e parë.
  • Përgatitja e mёsimdhёnёsvepёrtё reflektuar ndryshimet e lëndëve para-universitare.
  • Krijimi i profilit te mësimdhënësve me kompetencat adekuate dixhitale.
  • Krijimi i materialeve mësimore dixhitale
  • Krijimii një programi te ri ne Fakultetin e Edukimit ne Universitetin e Prishtinës (Edukim dhe Teknologji).

Kohëzgjatja: Projekti fillon implementimin në vitin 2023 dhe përfundon në vitin 2026