PEACOCK-FACE 2 (PAQE PËRMES KOMPETENCAVE, BASHKËPUNIMIT DHE NJOHURIVE)

Përshkrimi I shkurtër dhe objektivat e projektit: Ky projekt implementohet në bashkëpunim me Qendrën për Arsim të Kosovës- KEC.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Mbështetja e bashkëjetesës paqësore të të gjitha grupeve etnike në Kosovë përmes prezantimit të programit mësimor për zhvillimin personal.

Përmes projektit PEACOCK do të: Zhvillohen materialet për mësimdhënie dhe mësimnxënie për zhvillimin personal dedikuar klasave 5 – 9;

Përshtaten materialet ekzistuese për përdorim në kontekstin Kosovar;

Zhvillohen kurse trajnimi on-line dhe ballë për ballë për studentë dhe mësimdhënës para dhe në shërbim;

Arrihen ndryshime të qëndrueshme në sistemin e trajnimit të mësimdhënësve;

Integrohen konceptet në programimin/syllabuset e arsimit të mësimdhënësve para-shërbimit;

Transferohen materialet për Zhvillim Personal/Shkathtësitë për jetë në arsim, para-shërbimit dhe në shërbim;

Zhvendoset ligjërimi prej atij të bazuar në njohuri, në mësimdhënie të bazuar në kompetencë studentore.

Fakulteti i Edukimit si partner i projektit zhvillon konceptet e shkathtësive të jetës përmes:

  • Integrimit të koncepteve në program/syllabuse,
  • Zhvillimit të një kursi online dhe ballë për ballë për studentët,
  • Zhvillimit të simpoziumit dhe analizës rreth zhvillimit të shkathtësive tek nxënësit në sistemin tonë arsimor
  • Zhvillimit të një hulumtimi shkencor mbi nivelin e zhvillimit të shkathtësive të buta tek nxënësit dhe mësimdhënësit të cilët janë pjesë e intervenimit përmes projektit.