QATEK- Programi ERASMUS +

Titulli i projektit: "Drejt pёrgatitjes sё mёsimdhёnёsve tё rinjë pёrmes njё sistemi tё orientuar nё cilёsi me qёllim tё ngritjes sё profesionalizmit tё mёsimdhёnёsve nё Kosovё" QATEK

Përshkrimi i shkurtër dhe objektivat e projektit: Projekti financohet nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe implementohet nga Fakulteti i Edukimit UP, në bashkëpunim me Universitetin e Lublanёs (Slloveni), Universitetin e Tallinit (Estoni), Universitetin LUMSA nё Romё (Itali), Universitin e Gjilanit “Kadri Zeka”, Universitetin e Gjakovёs “Fehmi Agani” dhe Universitetin e Mitrovicёs “Isa Boletini”.

Objektivi i pёrgjithshёm i projektit është zhvillimi i kulturёs sё cilёsisё nё institucionet e pёrgatitjes sё mёsimdhёnёsve qё prodhon profesionalizёm tё shtuar tё mёsimdhёnёsve nё sistemin shkollor nё Kosovё.

Gjatë projektit synohet:

- Zhvillimi i njё sistemi tё brendshёm tё sigurimit tё cilёsisё nё institucionet qё pёrgatisin mёsimdhёnёs tё rinjë

- Zhvillimi i kapaciteteve tё institucioneve qё pёrgatisin mёsimdhёnёs tё rinjë qё tё menaxhojnё sistemin e sigurimit tё brendshёm tё cilёsisё pёr tё prodhuar profesionalizmin e dёshiruar nё mёsimdhёnie

- Ridizajnimi i kurseve pёr pёrgatitjen e mёsimdhёnёsve pёr tё reflektuar profesionalizmin e ri tё mёsimdhёnёsve.

Kohëzgjatja: Projekti ka filluar implementimin në vitin 2020 dhe përfundon në vitin 2023